Garden Dictionary Word: rostellum


rostellum

A little beak: a slender extension from the upper edge of the stigma in orchids.A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog 

Free Garden Catalog